Planer

Her finner du oversikt over vedtatte planer for Drangedal kommune.

Innhold

Planinnsyn

Planinnsyn

 

Teknisk og eiendom

Kommuneplan for Drangedal, Kommuneplanens arealdel, finner du under planinnsyn. Her finner du også alle gjeldende reguleringsplaner i Drangedal kommune. 

Drangedal kommune arealplan - kart

Drangedal kommune arealplan - bestemmelser og retningslinjer

Drangedal kommune arealplan - planbeskrivelse

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - kart

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - bestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - planbeskrivelse

Drangedal kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029

Handlingsdelen til samfunnsplanen 2019-2023

Drangedal kommunes planstrategi 2020 - 2024

Oversikt over planer i planstrategien 2020 - 2024

Overordnet risiko og sårbahetsanalyse oppdatert 2018

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 -  Faktadel

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 - Tiltaksdel

Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune med handlingsplan 2019-2022

Revidert handlingsplan Trafikksikkerhet 2020

Kommunedelplan Drangedal sentrum

Fastsettelse av planprogram for KDP Drangedal sentrum

Planprogram

Vedtak fra kommunestyret 13.12.2018

Behandling i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Kommunedelplan for Gautefallheia 2021 - 2033

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Konsekvensutredning

Vedtak fra kommunestyret 04.02.2021

Vedtak fra Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 27.01.2021

Reguleringsplaner 

Varsel om oppstart av planarbeid deler av G/Bnr 44/1 - Bleka Søliane med varsel om utbyggingsavtale Plan-ID 20190001

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av grunneier Olav Gautefald starter arbeidet med detaljregulering for deler av G/bnr 44/1 Bleka Søliane.

Varslingsbrev

Annonse Bleka Søliane

Oversiktskart Bleka Søliane

Varslingskart Bleka Søliane

Detaljregulering for Eikenes etter forenklet prosess § 12-14

Administrativt vedtak etter delegert myndighet sak nr.: 9/21

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas søknad etter forenklet prosess for detaljplan for Eikenes hyttegrend, planid 20130001. Endringer i bestemmelsene er merket med rødt. Plankartet er oppdatert.

Brev ut - Detaljregulering for Eikenes etter forenklet prosess § 12-14

Reguleringsbestemmelser Eikenes, revidert 2021

Plankart, revidert 2021

Detaljregulering

Det er for tiden ingen private planer til behandling

Helse og omsorg

Boligsosial handlingsplan 2015-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2016-2020

Helse og velferdsplan 2018 - 2027

Plan for Helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 15.03.2018

Kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020


Publisert: 08.03.2016 21:46
Sist endret: 08.03.2016 21:48