Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer

Reguleringsplanendring for Bjønnåsen - Langbråten

I henhold til plan-og bygningsloven §§12- 14 og 12-8 varsler Drangedal kommune ved avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av forslagsstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA- Consult AS oppstart med arbeidet med reguleringsplanendring for Bjønnåsen - Langbråten, planid 20170003, oppstart med planarbeid etter forenklet prosess.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med Bjønnåsen - Langbråten. 

Frist for merknader/innspill settes til 9. juni 2021

Henvendelser som omhandler saken kan rettes til saksbehandler på epost, mss@drangedal.kommune.no

Dokumenter i saken

Søknad om forenkla planprosess Bjønnåsen - Langbråten - brev ut

Brev forslag til mindre reguleringsendring Bjønnåsen - Langbråten

Plankart

Plankart, revidert

Bestemmelser Bjønnåsen - Langbråten med farger for endring

Bestemmelser Bjønnåsen - Langbråten

Reguleringsbestemmelser for Bjønnåsen - Langbråten

 

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd i felt H4 og H6 i reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune

Med hjemmel i plan og bygningsloven §12.8 varsles det at Gautefalltomter AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd på gbnr 44/133 i Drangedal kommune. Området er en del av, og benevnt H4 og H6 i gjeldende reguleringsplan for Grønnlihallen, planid. 20070002, i Drangedal kommune. I reguleringsbestemmelsene for Grønnlihallen er det satt som krav at område H4 og H6 skal detaljreguleres før varige tiltak igangsettes innenfor området.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av frittliggende hytter og leiligheter til fritidsformål med tilhørende adkomstveier, friområder og skiløyper. Planområdet har et areal på ca. 133 daa. Detaljreguleringsplanen har fått planID: 20210004.

Planen er i samsvar med overordnet plan, og vil ikke utøse krav til konsekvensutredning.

Eventuelle innspill / merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Gautefalltomter AS, Plassen 30, 3919 Porsgrunn eller på epost til henning@gautefalltomter.no med kopi til Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal eller postmottak@drangedal.kommune.no

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Gautefalltomter as v/Henning Borgeraas, tlf 48 28 26 27 eller henning@gautefalltomter.no

Frist for å komme med merknader er 20.05.2021

Dokumenter

Oppstart av planarbeid - brev ut

Varselbrev

Detaljert varslingskart

Varslingskart

Varslingsliste

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev Rytterspranget syd

Reguleringsplanendring for Blåbærheia

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-14 og 12-8 varsler Drangedal kommune v/avd for plan, næring og utvikling på vegne av forslagstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA Consult AS, oppstart med arbeid med reguleringsplanendring for Blåbærheia planid, 20140003 endring etter forenklet prosess.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med Blåbærheia 

Frist for merknader/innspill settes til 12 mai 2021

Henvendelser som omhandler saken kan rettes til undertegnede på epost, mss@drangedal.kommune.no

Dokumenter i saken

Søknad om forenkla planprosess reguleringsplan Blåbærheia 2 - brev ut

Brev forslag mindre reguleringsendring Blåbærheia 2

Reviderte reguleringsbestemmelser med farger for endringer og tillegg

Reviderte reguleringsbestemmelser

Bestemmelser Blåbærheia

Detaljreguleringsplan

Plankart

Høring og offentlig ettersyn, forslag til detaljreguleirngsplan for Varpet, planid 20200001

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 15.04.2021 sak 31/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs vedtak/innstilling

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø fremmer detaljreguleringsplan   for Varpet, planid 20200001, og legger den ut til høring og offentlig   ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10 med tilhørende dokumenter. Konsekvensutredning, plankart, planbeskrivelse,   planbestemmelser og illustrasjoner.

Hensikten med planen er å lege til rette for etablering av industri/datasenterindustri i form av datasenter.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avdeling for plan, næring og utvikling innen 28. mai 2021. Merknader sendes postmottak@drangedal.kommune.no og merkes med "detaljreguleringsplan for Varpet"

Dokumenter finner du her 

Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl. - Detaljregulering for Hulfjell gård

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Jan Halvor Høidalen starter arbeidet med detaljregulering for g/bnr. 29/21, 31 m.fl, Hulfjell Gård. Planen har PlanID 20210003.

Planområdenes beliggenhet og avgrensning er markert på vedlagte kart. Det er vist en planavgrensning som følger eiendomsgrensen til Hulfjell, g/bnr. 29/21, 31. I tillegg inngår adkomstveien, inklusiv avkjørsel til fylkesvei 38, i planavgrensningen.

Varslingsbrev

Annonse

Varslingskart

Oversiktskart

Høring og Offentlig ettersyn, Laukfjell Hytteområde

Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.03.2021 vedtatt å legge Laukfjell Hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med planen er å lage en samlet plan for hele Laukfjell. Planområdet er en sammenslåing, samt en utvidelse av arealene som omfatter del av eiendommen gbnr 45/1. Gjeldende planer Fjellmannmyr og Gautefall Panorama - Laukfjell oppheves.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avd. for plan, næring og utvikling innen 30. april 2021. 

Høring og offentlig ettersyn Laukfjell Hytteområde - brev ut

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø - saksutskrift

Vedtak i Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Saksutredning

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Illustrasjonsplan

Risiko og sårbarhetsanalyse

Registrering av naturmangfold

Rapport fra kulturhistorisk registrering

 

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for Reguleringsplan for Kublikøllen fjelltak. Fjelltaket ligger sør i Kroken, i Drangedal kommune. Hovedformålet med reguleringen er å klargjøre for uttak av fjell innenfor råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein.

Mer informasjon om varsel om igangsetting av planarbeid finner du her

Høringer - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Det er for tiden ingen høringer som gjelder for Drangedal.

Høringer - Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen

 

 


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07